جلسه هماهنگی کمک راهنمایان | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانجلسه هماهنگی کمک راهنمایان

به نام قدرت مطلق الله
جلسه هماهنگی کمک راهنمایی با استادی آقای مهدی حسنی،نگهبانی آقای رضا قدمی و دبیری آقای اصغر رفیع در تازیخ 1397/03/29 رأس ساعت 17:20 آغاز به کار نمود.