جلسه لژیون مالی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانجلسه لژیون مالی

به نام قدرت مطلق الله
اولین جلسه لژیون مالی نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی ایجنت محترم جناب آقای منصور غفاری،نگهبانی مسافر محمد و دبیری مسافر رضا در تاریخ 1397/08/17 برگزار گردید.