جعل وجهل وبیشعوری!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Fake and ignorance! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانجعل وجهل وبیشعوری!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Fake and ignorance! Author: Mohammad Khodkhodaie

در یک جامعۀ خرافه زده،


جعل و جهل و بیشعوری،شمشیر دولبه ای است که


هم کسانی را که متصف به آنند، و هم،


کسانی که مخالف آن، نابود میکند.

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض