جدول محصور سازی .پلاسما.دما .چگالی-زمان .ایا حقیقتا .ما.به تمام.حقایق.هستی.دانائیم.به.علم.خالقیت. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانجدول محصور سازی .پلاسما.دما .چگالی-زمان .ایا حقیقتا .ما.به تمام.حقایق.هستی.دانائیم.به.علم.خالقیت.