جای من خالی است | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانجای من خالی است

 

جای من خالی است

جای من در عشق

جای من در لحظه های بی دریغ اولین دیدار

جای من در شوق تابستانی آن چشم

جای من در طعم لبخندی

که از دریا سخن می گفت

جای من در گرمی دستی

که با خورشید نسبت داشت

جای من خالی است

من کجا گم کرده ام آهنگ باران را !؟

من کجا از مهربانی چشم پوشیدم !؟...

من کجا از مهربانی چشم پوشیدم !؟...

((محمدرضا عبدالملکیان))