جایی بنشین که بر نخیزانندت | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانجایی بنشین که بر نخیزانندت

من که مست از می نابم می صد ساله نبید
                                                           تو هم از کد یمین من و خونهای شهید
                                        گاه رزم است برادر به از این مشغله ها
                                                      من دهم نقد سر و جان تو بده وعده وعید
                                                                                                                                                                                         (صفایی)