تو گوسفندی یا زائر حسین! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) You are a sheep or a pilgrim Hussein! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتو گوسفندی یا زائر حسین! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) You are a sheep or a pilgrim Hussein! Author: Mohammad Khodkhodaie

کی میخواهی بفهمی ؟!

اگر زیارتهای مکرر تو به کربلا تو را از درون و  ژرف دل و احساس

عوض نکند ،بطوریکه آن حس زیبای حسینی شدن در تو

تبلور نیابد و همچنان ،خودخواه و متکبر و بیرحم و نافرمان