تو ظریفی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتو ظریفی

تو ظریفی

مثل گل‌ دوزی یک دختر عاشق

که دل‌ انگیزترین گل‌ها را

روی روبالشی عاشق خود می‌دوزد

با تو بودن خوب‌ ست

تو چراغی، من شب

که به نور تو کتاب دل تو

و کتاب دل خود را که خطوط تن تست

خوش خوشک می‌خوانم تو درختی، من آب

من کنار تو آواز بهاران را، می‌خندم و می‌خوانم

می‌گریم و می‌خوانم

با تو بودن خوبست تو قشنگی

مثل تو، مثل خودت

مثل وقتی که سخن می‌ گویی

مثل هر وقت که برمی‌ گردی از کوچه به خانه

مثل تصویر درختی در آب

روی کاشانه، در چشمان منتظرم می‌ رویی