تو بایستی شمیم پاک عطر مریمم باشی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتو بایستی شمیم پاک عطر مریمم باشی

” ‌بیا با یک غزل‌ عقدت کنم تا محرمم باشی”
“دلم میخواهد آگاه از همه زیر و بمم باشی”

هوس آلوده بسیارند اینجا در کنار ما
تو بایستی شمیم پاک عطر مریمم باشی

اسیر دست غمهایم، دلم زندانی ماتم
برای زخم دلتنگی تو باید مرهمم باشی

به مستی میزنم بوسه بر آن لبهای تب دارت
که با هرم نفسهایت تو تنها همدمم باشی

در این دلتنگی مطلق شریک لحظه هایم باش
بمان ترکم نکن باید شریک ماتمم باشی

قرار این غزل باشد من و یاد تو و الله
میان بیت و هر مصرع تو باید محرمم باشی

 شاعر؟؟