تورودوست دارم ای چشمه نور!(قسمتی از ترانه) شعرترانه:محمدکدخدایی(عرفان) I love you Fountain of Light! (Part of the song) Poem: Mohammad kadkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتورودوست دارم ای چشمه نور!(قسمتی از ترانه) شعرترانه:محمدکدخدایی(عرفان) I love you Fountain of Light! (Part of the song) Poem: Mohammad kadkhodaie

دلم میخواد بگیرم دستتو با هم بریم به شهر رؤیا

به شهر عاشقای پشت دریا

به شهر دور رؤیاهای زیبا

بریم اونجا که با زمزمۀ نور