تودانشجوسپربردار وبستیز! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتودانشجوسپربردار وبستیز! شعر:محمدکدخدایی(عرفان)

هان! تو دانشجو

تو ای شیر بچۀ شیفتۀ خورشید

ستاره دار!

مبارز

تو ای سردار