تملق احمقها! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Flattery of the idiots! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتملق احمقها! نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Flattery of the idiots! Author: Mohammad Khodkhodaie

دیوانه ها از  چاپلوسی دیگران لذت میبرند


اما ابلهان پول هم میدهند،


 تا دیگران مدح و مجیز


آنان را بگویند!

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض