تغییر رفتار خامنه ای یا فروپاشی اقتصادی؟!! | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتغییر رفتار خامنه ای یا فروپاشی اقتصادی؟!!


                                  بهل این عجوز دنیا گذریم از این گذر هی
                                                       ز چنین سیاهکاری نرسی به گندم ری
                                  بنویس بر دل و جان دُر ناب نامداران
                                                            به تواتر و توالی به تسلسل و پیاپی
                                                                                                                                                                                 (صفایی)