تربیت نسلی شکننده توسط دولت | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتربیت نسلی شکننده توسط دولت

للباقی

درین سال ها مواجه هستیم با تربیت شدن نسلی توسط دولت(به معنای اعم) که به اندازه کافی! تنبل و نق نقو و آماده خور و شکننده و ضعیف است.
یک بخشی از این مشکل را باید در پول مفتی دید که دولت، بی وجه به زیردستانش می دهد. آدمی که برای تومان به تومان درآمدش، فکر کند و زحمت بکشد دیگر تنبل  و نق نقو و آماده خور و شکننده و ضعیف نمی شود که هیچ، زرنگ و خلاق و محکم و مولد بار می آید.
این وضع آدم های فشل از سیاست تا فرهنگ را باید تا حدی ناشی از تربیت دولت دانست. از چنین نسلی توقع اقدام انقلابی، خنده آور است!
#FATF
#CFT
#JCPOA

للحق