تا تو هستی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتا تو هستی

تا تو هستی

دلم تنها نیست

تا تو هستی

آسمانم آبی ست

و اطاقم پر ز گل و پر از شادابی ست

وقتی هستی عریانی باغ

با صدای نفست

پر ز روئیدن است

اینکه من مست تو هستم خوب است

و که با عشق تو هستم عالی است

چند قدم مانده که من ، ما بشود

چند نفس مانده که این رابطه زیبا بشود


((پروانه تقی پور ))