تاریخ . .مورخانی که در شمار .نمایه.محرم سال ۶۱ هجری نگاشته اند. روضه الشهدا . | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانتاریخ . .مورخانی که در شمار .نمایه.محرم سال ۶۱ هجری نگاشته اند. روضه الشهدا .

یا رب الحسین .بحق الحسین. مورخان تاریخ.نمایه ای از محرم سال ۶۱ تقریر نموده اند ..هنگامی که فرزند رشید علی .ابن عم .داماد رسول اکرم .صلی الله واله .برای رفع تشنگی اهل بیت ان رسول معظم ص .به فرات .اب تهیه نمود وخود از خجلت برادرش اب ننوشید . ودر گرداب درنده گان سفیانی .غرقاب .خون شد.امام شیعیان . حسین نواده رسول معظم .برای تدفین ان اینه.وفا .همت نهاد .مثال جمع کردن دانه های تسبیح پاره پاره شده .بدن برادرش .را تکه .تکه از اینسو وانسو جمع نمودند . ان قامت رشید . در قبری کوچک نهاده شد. .این است .معنی .اربا..اربا.پاره پاره شدن . /////انان که نمی دانند .بدانند .که شیعه .از فراق .مصیبت هایشان.چه میکشد . از مصائب پاره پاره بدن ها .ی فرزندان معصومه س. خداوند منان. انان که علم دارند باید بیشتر بگریند .ورنه العلم حجاب الاکبر .  گریه من وما ها از . عطش .به رسیدن ان کمال انسانیست نه از انچه اغیار پندارند.هر که شد محرم دل در حرم یار بماند .انکس این کار ندانست .در انکار بماند . .با سواد یا بیسوادم .غلام حسینم. بی کفن عطشان کربلا.ص