بیا کمی خلوت کنیم | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبیا کمی خلوت کنیم

مهمان کلبه شاعرانه ام شو

 فقط به اندازه یک فنجان شعر

کنار دلم بنشین

بیا کمی خلوت کنیم  

جناب شعرهای من

میخوانمت

به صرف کمی غزل

در هوای غم انگیز پاییزی

تو شعر بخوان  و برای آتش درونم

که روشن است از وجود پر مهرت

هیزم بریز تا گرم شود دلم به بودنت

اگر نیایی فنجان شعر یخ میزند

 و از دهان می افتد

بیا به مهمانی دلم

که من  در کلبه ی شاعرانه ی خود

به انتظارتو پشت پنجره ای

 که باران میکوبد نشسته ام...

 دلبرانه