بیا و تکرار شو | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبیا و تکرار شو

در دور دست ترین جای دلم
آنجا که جای پای هیچ کس نیست

خیال تو آهنگ عاشقی می نوازد
و دلتنگیهایش را یکی یکی

پرچین نگاه آتشین و سرکش تو میکند

ولبهای داغ و سوزان عشقی ابدی
در کویر سایه های خیال انگیز تو
ترک میخورد
هنوز هیچ کوچه باغی را
با هم قدم نزدیم
و روی دیوارهای کاهگلی احساس
دست خطی را به یادگار ننوشتیم

و دلمان را به امواج خروشان
رودخانه ای سرکش نزده ایم

بیا و تکرار شو
اینبار میخواهم تمام راههای نرفته را با تو قدم بزنم
و لبهای سوزان و ترک خورده ام
را با غنچه بوسه هایت التیام بخشم
و دلم را به رودخانه سرکش و خروشان
نگاهت بسپارم