بیان احساسات | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبیان احساسات

گاه بیان احساسات

دشوار است

ولی می خواهم بدانی

که تا چه حد دوستت دارم

 

صبح هنگام که چشم می گشایم

و تو را در کنار خود می بینم

از با تو بودن

شادمان می شوم

 

به تو احترام می گذارم

تو را تحسین می کنم

با تمام وجود دوستت دارم

 

هر روز صبح

که چشم می گشایم

و تو را در کنار خود می بینم

می دانم هر چه پیش آید

اهمیتی ندارد

آن روز،روز خوبی خواهد بود

 

"سوزان پولیس شوتز"

از کتاب سرخ به رنگ عشق