بگذار آن باشم | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبگذار آن باشم

بگذار آن باشم 

که در کوهساران با تو گام برمی دارد 
بگذار آن باشم 

که در کنار تو گل می چیند 
بگذار آن باشم 

که از ژرفای احساسات خود به او می گویی 
بگذار آن باشم 

که رازهایت را به او می گویی 
بگذار آن باشم 

که در غم به سوی او می روی 
بگذار آن باشم 

که در شادی همراه او می خندی 
بگذار آن باشم 

که تو  عاشقش هستی.

"سوزان پولیس شوتز"