بوی نفت راآوردند!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Smell of oil! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبوی نفت راآوردند!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Smell of oil! Author: Mohammad Khodkhodaie

قرار بود پول نفت را سر سفره مستضعفان بیاورند!

اما پول نفت را خودشان خوردند

و بوی نفت را برایمان آوردند

و چون بیهوش شدیم ،

همان نان خشکمان را هم دزدیدند!


Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض