به ظاهرخوب | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبه ظاهرخوب

دارم به ادمایی فکر میکنم 

که درطول روز اگه ببینیشون میگی چقد خوشحالن

چقدخوب و ارومم

ولی 

فقط چاردیواریه اتاقشون میفهمه چقد دلشون تنگه

فقط تاریکی اتاقشون میفهمه چقد دنیاشون سرد و تاریکه

شاید 

منم یکی ازهمونام