به سلامتی تو | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبه سلامتی تو

روییده در من
تاکستانی
از یاقوت های شرابی
که نشانه می رود
گیجگاه جام هایی
که به سلامتی تو
نوش می شود

دستت را
بیاویز
بر بلندترین شاخه ام
و بچین انگوری
که به خورشید
چشمک می زند

بگذار در خمره ی دلت
عشق تلو تلو بخورد