بهانه تویی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبهانه تویی

بگو به عشق به این آشیانه برگردد

بگو بهانه تویی, بی بهانه برگردد
بهار می‌وزد انگار بر حوالیِ ما
همین خبر برسان تا جوانه برگردد
دلی که پر زده در راهِ عشق حیران است
دلی که پر زده باید به خانه برگردد

بخوان که عشق به جز تو ترانه‌ای نسرود
بیا که تاب و تبِ عاشقانه برگردد
زمانه دور نوشته ست ما دو را از هم
خدا کند ورقِ این زمانه برگردد
چه می شود که دلم شادمانه برخیزد؟
چه می شود که دلت پر ترانه برگردد؟
در این زمانه غریبم, بگو به حضرتِ عشق
به هر بهانه... نشد بی بهانه برگردد


جویا معروفی