بشتاب هان که اسب و قبا می‌فرستمت | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبشتاب هان که اسب و قبا می‌فرستمت

من که در چاه زنخدان بتی حیرانم
                                                                  چون می اندر قدح عربده جویی مانم
                                              عالمی مست من از تنگ دهان است و هنوز
                                                                   با چنین مشغله ای از همگان پنهانم
                                                                                                                                                                                                             (صفایی)