با من بمان | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبا من بمان

با من بمان

دستهایم را بگیر

تا صدای عشق

به عمق استخوان هایمان برسد

با من بمان

تا یک روزِ عمر

روبروی آینه ای تمام قد

دلتنگی هایمان را قورت ندهیم

با من بمان ای عشق

که دوست داشتن کهنه من و تو

جز حالِ خوب،باوری درست

به زندگی می بخشد. . .


((حاتمه ابراهیم زاده))