با لحن انقلابی و رگ گردنی | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانبا لحن انقلابی و رگ گردنی

للباقی

همیشه ترسم از این هست که کشتی انقلاب در حال سوراخ شدن باشد و جوانان به ظاهر انقلابی ما! در گوشه دفترها و جلساتشان با لحن های انقلابی و رگ های گردنی! صحیفه امام بخوانند... .

للحق