باز هوایی شده او را دلم | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانباز هوایی شده او را دلم


مرگ اگر چنبره زد بر دلم
                                                               جام و سبویی بزنید از گلم
                                      مست لب لعل نگاریم آه
                                                              گر به خود آیید شما نیز هم
                                                                                                                                                                        (صفایی)