ای وای مرا که گفتنت.نتوانم.هنگامه بی حضوریت .نتوانم.ای خالق زیبائی ها.فتبارک الله.عبد.توام.یا.رب.یا. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانای وای مرا که گفتنت.نتوانم.هنگامه بی حضوریت .نتوانم.ای خالق زیبائی ها.فتبارک الله.عبد.توام.یا.رب.یا.