ای با تو در آمیخته | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانای با تو در آمیخته

 

 ای با تو در آمیخته چون جان تنم امشب!
لعلت گل مرجان زده بر گردنم امشب

مریم صفت از فیض تو ــ ای نخل برومند!
آبستن رسوایی فردا منم امشب

ای خشکی پرهیز که جانم ز تو فرسود!
روشن شودت چشم که تردامنم امشب

مهتابی و پاشیده شدی در شب جانم
از پرتو لطف تو چنین روشنم امشب

آن شمع فروزنده ی عشقم که برد رشک
پیراهن فانوس به پیراهنم امشب

گلبرگ نیم شبنم یک بوسه بسم نیست
رگبار پسندم که ز گل خرمنم امشب

آتش نه زنی گرمتر از آتشم ای دوست !!!
تنها نه به صورت که به معنی زنم امشب

پیمانه ی سیمین تنم پر می عشق است
زنهار ازین باده که مرد افکنم امشب