ایا حقیقتا انکه خود را نشناخت .چگونه جهان را شناسد .پس به چکار پرداخت.به چه ارج بهائ است. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانایا حقیقتا انکه خود را نشناخت .چگونه جهان را شناسد .پس به چکار پرداخت.به چه ارج بهائ است.