ایات .نجوم .در قران کتاب افرینش .تکوین.جهانشناختی.مبرهن.واقع هستی.وترغیب.کننده.دانش.تا.ثریا.واسمانها | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانایات .نجوم .در قران کتاب افرینش .تکوین.جهانشناختی.مبرهن.واقع هستی.وترغیب.کننده.دانش.تا.ثریا.واسمانها

بسم تعالی .النجم سوره ۸۶ قران ایه ۳.والنجم  سوره ۵۵ ایه پنجم ..وبالنجم .سوره ۱۶ ..والنجم سوره ۵۳ ایه ۱ ...النجوم سوره .۷۷ ایه ۸ وسوره ۸۱ ایه ۲.. والنجوم .سوره شانزده .ایه ۲۲ وایه ۱۸ ...النجوم .سوره ۳۷ ایه ۸۶ .سوره ۵۲ ایه ۴۹ ..سوره پنجاه شش .ایه ۷۴ ...النجوم .سوره ۶ ایه ۹۷ ..والنجوم .سوره هفتم ایه ۵۲...والسمائ ذات البروج .قسم به باسمان وصاحب برجهای .ان..والسمائ والطارق ...النجم الثاقب . والی السمائ کیف رفعت ..والارض کیف سطحت .. فلا اقسم بالشفق ...انتم اشد خلقا ام السمائ بنیها...وجعلنا اللیل لباسا....وبنینا فوقکم /اسمانها/سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا ... لا تنفذو من اقطار السموات .فانفذو الا بسلطان ...الله الذی خلق سبع السموات ومن الارض مثلهن...وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم الیل والنهار .وما خلقنا السمائ والارض وما بینهما باطلا ذلک ظن ....الذین یتفکرون فی خلق السموات والارض  اولم ینظروا فی ملکوت السموات والارض ...سنریهم ایاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق .الحمد لله الذی خلق السموات والارض وجعل الظمات .والنور ....وجعلنا اللیل  والنهار ایتین فمحونا ایه الیل وجعلنا ایه النهار مبصره لتبغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عددا السنین  والحساب وکل شیئ فصلناه تفصیلا......... انانکه به تفحص تحقیق در پی خالق هستی بخش هستند . منصفانه .با منطق .ومتعقلانه دقت نمایند .کدام کتابت اینهمه توجه به نظم ساختاری تکون جهان را ارائه نموده .وبرهان صدق .اهدائ نموده .برای سعادت بشر . کدام نبی مرسل .مهربان .اینهمه مشوق علم ودانش بود .اعرف الله بالله اعرف الرسول بکتابک. کتاب این مهربان رسول .سراسر .پوینده گی دانش .وعلم انفس وافاق .کائنات عظیم است. شاگردان .این قران عظیم .متبحرین در انواع علوم .مبتکران علم ودانش بگواهی تاریخ . قران عظیم انی .لحظه ای .غفلت .در معرفت شناسی را جائز نمی دارد . اساسا .طرف مخاطبت قران اهل تغافل .وغیر متدبران نیستند .قل سیرو فی الارض .سیروانفس وافاق . به کدام .دلیل .این کتاب عقل خلاق هستی را .بی.اعتنا باشیم.به عظمت کائنات. قران دلسوز .ومهربان ..جویای .صعود.رفعت .شان علمی ماست.تزکیه نفس .اخلاق تکریمانه.علم .حقیقی .در خدمت سعادت بشریت. .تغافل از این مهربان کتاب . دوری از استکمال انسان به مدارج علمی واخلاقی .وحسرت .زیان دنیوی ولقائ الله ست .بهار را ببینید درختان زنده وحیات میگیرند .والله قیامت حق است. وقران ونبی مهربان دلسوز وفرزندان این رسول مهربان . مشفق واحسان کننده ترین .احسان کننده گانند..حیف است .بخدا حیف است .قدر خود بدانیم .قران دوای درد های ماست . وناطقان قران .کملین.انسانیت  چهارده نور قدس الهی .دلسوز .خیر خواه .وکریم . .الهی ما ز کریمان امید .رحمت .احسانداریم.یا رب المحسنین.