اگر میخواهی دنیااربابت باشد!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The world is your master! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناگر میخواهی دنیااربابت باشد!(سخن کوتاه) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) The world is your master! Author: Mohammad Khodkhodaie

اگر میخواهی

همۀ دنیا ارباب تو باشند ،

میتوانی

 در راه رسیدن به  آرزوهای پایان ناپذیرت

 از همۀ مردم

 کمک بگیری !

Mohammad-erfan.mihanblog.com

Sheroerfan.blog.ir

عرفان و اعتراض