اگر انسان بودیم!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) If we were human! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناگر انسان بودیم!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) If we were human! Author: Mohammad Khodkhodaie

اگر انسان بودیم. جنگ نبود .قحطی و فقر و فحشاء

تبعیض و تفرقه نبود.

تنها اگر اندکی مهربان بودیم،

این همه جور و ستم،