انگار نه انگار … نگاهی نگران ست … | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانانگار نه انگار … نگاهی نگران ست …

گفتی که مسلمانم و ماه رمضان ست ..

بوسی بده افطار کنم ... وقت اذان است

در وصف تو بانوی تغزل چه بگویم؟

چیزی که عیان ست چه حاجت به بیان ست؟

هم قامت سرو از قد رعنات خمیده

هم در طلبت غنچه چنین جامه دران ست ...

پرسید :چه حالست دلت از لب و چشمم ؟

هم زنده به این ست ... و هم کشته از آن ست ...

ما زخمی زلفیم،به ابروی تو سوگند

این غائله را خاتمه با تیر و کمان ست ...

ای حادثه در حادثه ،ای زلزله ای عشق ...

هر جا خبری هست تو پایت به میان ست ...

هر شب دو برابر شده دیوانگی من

این شیوه ی عشق ست ...شبیه سرطان ست

برخاستی و رفتی و در پشت سر تو ...

انگار نه انگار ... نگاهی نگران ست ...

((سجاد شهیدی))