انعکاس یک خوک! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Reflection of a pig! Poem: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانانعکاس یک خوک! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Reflection of a pig! Poem: Mohammad Khodkhodaie

پریشان  آدمی سرگردان

مأیوس و نگران

هراسان از نبودن انسان!

ولولۀ حیوان