امام رضا | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانامام رضا

چقد دلم یهویی خواست الان 

روبروی امام رضا ایستاده بودم

از ته دلممم عمیقه عمیق 

ارزوهامو ازش میخواستم....

چقد دلم هواشو کرده.......

کاش میشد برم...