افزایش قیمت ارز مسبب افت تولید لوازم خانگی. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانافزایش قیمت ارز مسبب افت تولید لوازم خانگی.

در سال ۹۷ نسبت به سال قبل شاهد افت تولیدات صنعتی از جمله لوازم خانگی و چند کالایی صنعتی دیگر بودیم.