افتخار افرینی ووشو کاران مدرسه ووشوخوارزم میناب در مسابقات کشوری. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانافتخار افرینی ووشو کاران مدرسه ووشوخوارزم میناب در مسابقات کشوری.

ب گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب: اســــــتاد  حسن  پویان  سرمربی مدرســــــــــه  ووشو خوارزم شهرستان مینـــــاب در گفتگو با روابط عمـــــــومی  این اداره   گفــــــت: مسابقات  ووشو قهرمانی کشور سبک  شائولین لوهان  چــوان  در استان خراسان رضوی بــــــــرگزار گردید که این  مدرسه با هماهنگی با هئیت ووشو استان هرمزگان در قالب منتخب استان راهی این مســــــابقات گردید.

 وی افزود: در این دوره از مسابقات نمایندگان  ووشو  استان هرمزگان که از دو شهرستان رودان  و میناب در قالب منتخب هرمزگان در این دوره از مسابقات حضور داشتند باحریفان قدر  خود  در این سبک به مقابله پرداخت ند  که توانستند در  بخش تالو  نوجوانان  1طلا و 1برنز توسط  ابوالفضل درویشی و  محمد امین پابرجی در بخش ساندا:طلای افتخاری این سبک به تنها شرکت کننده   هرمزگانی و عضو مدرسه خوارزم  میناب  احد آزادی 6 ساله که تنها شرکت کننده  در ایندوره از مسابقات از سراسر ایران  بود تعلق گرفت  رسید  و محمد مهدی زنداک  نیز توانست   مدال نقره و نایب قهرمانی این دوره از مسابقات را به گردن بیاویزد.

استاد پویان  در ادامه بیان نمود: در  رده سنی نوجوانان در این دوره از مسابقات برنز این رده به  ابولفضل  درویشی  رسید و امیر محمد ذاکری  توانست سوم مشترک این سبک را به همراه دیگر هم تیمی خود ابوالفضل درویشی مشترکا به اردوی  هرمزگان به دست بیاورند.در جوانان نیز رضا بهادری توانست  برنز مشترک را  به نام خود به ثبت برساند...

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان میناب: استاد  حسن  پویان  سرمربی مدرسه  ووشو خوارزم شهرستان میناب در گفتگو با روابط عمومی  این اداره   گفت: مسابقات  ووشو قهرمانی کشور سبک  شائولین لوهان  چوان  در استان خراسان رضوی برگزار گردید که این  مدرسه با هماهنگی با هئیت ووشو استان هرمزگان در قالب منتخب استان راهی این مسابقات گردید.

 وی افزود: در این دوره از مسابقات نمایندگان  ووشو  استان هرمزگان که از دو شهرستان رودان  و میناب در قالب منتخب هرمزگان در این دوره از مسابقات حضور داشتند باحریفان قدر  خود  در این سبک به مقابله پرداخت ند  که توانستند در  بخش تالو  نوجوانان  1طلا و 1برنز توسط  ابوالفضل درویشی و  محمد امین پابرجی در بخش ساندا:طلای افتخاری این سبک به تنها شرکت کننده   هرمزگانی و عضو مدرسه خوارزم  میناب  احد آزادی 6 ساله که تنها شرکت کننده  در ایندوره از مسابقات از سراسر ایران  بود تعلق گرفت  رسید  و محمد مهدی زنداک  نیز توانست   مدال نقره و نایب قهرمانی این دوره از مسابقات را به گردن بیاویزد.

استاد پویان  در ادامه بیان نمود: در  رده سنی نوجوانان در این دوره از مسابقات برنز این رده به  ابولفضل  درویشی  رسید و امیر محمد ذاکری  توانست سوم مشترک این سبک را به همراه دیگر هم تیمی خود ابوالفضل درویشی مشترکا به اردوی  هرمزگان به دست بیاورند.در جوانان نیز رضا بهادری توانست  برنز مشترک را  به نام خود به ثبت برساند...