اطلاعیه برگزاری تولد | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناطلاعیه برگزاری تولد

به نام قدرت مطلق الله
روز پنج شنبه مورخ 1397/07/26 پنجمین سال رهایی و آزادمردی مسافر حمید وحیدیان رهجوی کمک راهنمای محترم جناب آقای رحمان کریمی را جشن می گیریم.