استاد بزرگوار.حجت الحق حسینی . تالیف.. تاریخ دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی.گزیده ای.شایان.وگرانقدر. | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناستاد بزرگوار.حجت الحق حسینی . تالیف.. تاریخ دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی.گزیده ای.شایان.وگرانقدر.

بنام خدا .تاریخ دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی . به اهتمام وکوشش .تیز بینانه واسناد ارزشمند . توسط گرام .فرهیخته علم ودانش .دکتر حجت الحق حسینی .مسمائ به ال طاها ..تاریخی در خور وشایسته از اغاز شکل گیری .مدارس فنی .از دوره قاجار .تا سنه های معاصر .را مورد تدقیق بررسی قرار داده اند .که خداوند اجر جزیل . توفیقات .خداوند منان را نصیبشان فرماید..بخش اول فهرستگان به میرزا تقی خان امیر کبیر .رضوان الله علیه . در صدر فهرست .از ابداع کننده گان مدارس وتربیت خانه های استاد پرور واموزش مستعدان از صنعتگران برجسته ملل مختلف بوده .ابتکار وذوق .دانش پزوهی برای .رشد واستکمال .علمی مد نظر جناب امیر کبیر . که الحق نام امیر کبیر . ماندگار علم ودانش اسلام .وایران .میباشد.تعلق قلبی شدید ایشان به تدین وتقوا وعلم اموزی .علم پروری .شهره نام اوران میباشد. امیر کبیر رضوان الله .در صفحه ۷۱ کتاب /از بخدمت گرفتن اساتید فنی از دول مختلف وساخت مدارس عالی وفنی همت گمارده اند.کتاب پیشرفت واموزش فنی .نظری به اهتمام وکوشش ایشان را .در گزیده کتاب صدر التواریخ .محمد حسن خان اعتماد سلطنه..که عین متن.امیر کبیر در ترویج وتشویق اهل صنعت وحرف/حرفه های صنعتی/زیاد از اندازه اصرار داشت .ومخصوصا می گفت هر کس هنر بدیع صنعت تازه ای بیاورد ./به او جایزه ای گرانقدر /خواهد داد والبته به وعده خود وفا میکرد. س از شهادت امیر کبیر /انانی که علم ودانش شیعه ایرانی را خواستار نبوده وهنوز هم نیستند .از هر حیله .ومکر .والینه کردن دانایان .به عدم خود باوری .تزلزل اعتماد بنفس علمی این مرز .بوم .حیل ها .مکرها دارند. ولی به عنایت .اغاز کننده گان علم ال علم .صدیق اعظم .ص. فوران علم از دانش ایرانی پر تموج .پر صولت است. انکشاف ها .ابزار سازی ها . مراکز علمی بنیادین . رشد .فناوری .علمی .ان سان که ما جهت یک بیماری ساده باید .روانه دیار دول دیگر میشدیم .انواع فنون پزشکی در شهر های مختلف .وخود باوری .عزت نفس علمی . فراورده ای است که انان که سالها ما را در عقب مانده گی علمی وا نهاده . مسخ کننده الینه کننده .بی عزتی .ما بودند .وخود از نوابغ ما .دانش بنیادی .مهادی ما .رنسانس ها ایجاد .ملل مختلف را به برده گی گرفتند ./همانان امیر کبیر ها را .منهزم نمودند. ولی همان نوری که ایزد بر فروزد .هر انکس خصم کند .جانش بسوزد .به عنایت معصومین ص.انچنان سطوت علمی به خود باوری اندوختیم که ثریا .اسمان هم باورمان .نمود . ببینید .فن اوری های شیعه ایرانی را در عرصه اختر شناسی رصد .اسمان. گامی دگر تا رسیدن به رصد .کیهان .خداوندی .به لطف وعنایت فیضانی امامان معصوم ص.// در پی شهادت امیر کبیر .جناب میرزا حسن خان سپهسالار  به این مهم اقدام نموده ودرمدرسه واقع در ضلع شرقی  ارگ کاخ .امیر کبیر پیش از پایان ساخت ان داود خان مترجم را برای استخدام معلم به اتریش فرستاد .وجهار نفر .برای تدریس پزشکی---مهندسی---ومعدن--استخدام نمود. دار الفنون ایران بیست سال قبل از زاپن وسه سال پس از در الفنون اسلامبول ایجاد شد.نخستین نقشه وکارتوگراف علمی در دار الفنون اغاز شد. وبخش های دیگر این تاریخ نگار دانش در سده های قبل از دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی کبیر .هویت عزت .ایرانی شیعه. تشکیل وزارت علوم --مدارس فنی وتخصصی پس از دار الفنون ---مدرسه مهندسی فلاحت مظفری --تلگراف خانه اولیه--- وبخش های فهرستگان تفضیلی .این کتاب گرانقدر . که به طبع  وانتشار خود دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی .در دسترس دانشورزان .قرار گرفته . امید که قول رسول کریم صلی الله واله به سلمان فارسی رضوان الله ..فرمودند اگر دانش در ثریا واسمانها باشد .قوم ایرانی ان را بیابند . بحق رسول ثقلین ال طاهرش.ص.