از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناز گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت

Related image
تشنه لبی همچو منِ سوخته
                                                              لب به لب تشنه تری دوخته
                                    طرفه حریفی که حریفش نبود
                                                           مشعله ای نیست که افروخته                           
                                                                                                                                                             (صفایی)