از معشوقم نمیپرسم که دیروزچه کرده!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) I do not ask my beloved what you did yesterday! Author: Mohammad Khodkhodaie | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناز معشوقم نمیپرسم که دیروزچه کرده!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) I do not ask my beloved what you did yesterday! Author: Mohammad Khodkhodaie

از اویی که دوستش دارم، هرگز نخواهم پرسید:

قبل از دیروزی که با من آشنا شد

چه رازها و اسراری پشت سر او پنهان است

من تنها او را می بینم،که امروز دلباخته اویم