ادمای خوب زندگیمون! | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانادمای خوب زندگیمون!

بهتره بعضی وقتا

قدر بعضی ادمای زندگیمون رو 

بیشتر بدونیم

همونایی که بود و نبودشون برامون فرق داره.........

هموناییی که اگه به نبودشون فکر کنیم میفهمیم که چقد برامون ارزشمندن.....

خدایا خودت مراقب ادمای خوب زندگیمون باش

همونا که اگه نباشن لحظه هامون رنگ غم داره و به معنای واقعی 

پوچه....

مراقبشون باش