احمق | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفاناحمق

چقدر یه ادم باید احمق باشه 

که چند ماه ازعمرشو که میتونست خیلی خوبتر بگذره

و این همه احساساتشو...

بزاره پای یه آدم دیگه.....

شاید

دیگه کسیو راه ندم

دیگه احساسی رو نزارم پای کسی

دیگه تموم

.

.

.

وقتی به رفتن فکر میکنی 

ینی خیلی وقته رفتی و خودت خبر نداری.....