آنچه او ریخت به پیمانه ی ما، نوشیدیم | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفان



آنچه او ریخت به پیمانه ی ما، نوشیدیم


تخسی به جاده می زد با مرکب چموشش
                                                         کر گوش هفت اقلیم از بیهده خروشش
                                         گفتیم از بدایت آغاز بی نهایت
                                                      فرجام هر چه مهمل، لیکن نرفت گوشش
                                                                                                                                                                                             (صفایی)