آتش سرسخت | پورتال تفریحی و سرگرمی بروزفانآتش سرسخت

للباقی

یکی از سرسخت ترین بغض های طبیعت، آتش ست؛ قدرت عجیبی هم دارد. من خودم شاهد بوده ام به چشم بر هم زدنی یک دشت وسیع شعله ور می گردد.
شاهد آتشی سرسخت تر و سوزاننده تر هم بوده ام؛ آتشی که مبدأ ش سه ثانیه ها بود و هرچه باران می بارید، خاموش نمی شد ... .
حال به غایت غریبی ست نشستن بر سر خاکسترها و ویرانه های وجودت، محیطت، دنیایت ... . 
حال مردم کالیفرنیا را درک می کنیم.

للحق